Leeuwer opschoondag 19 maart 2022

Op 19 maart wordt de landelijke Opschoondag gehouden. Nederland zwerfafvalvrij, dat doen we samen.
Het dorpscomité organiseert deze dag ook in Leeuwen. Doe jij mee? Dat zou geweldig zijn!
Geef je op: secretariaat@dorpscomiteleeuwen.nl
Wij gaan Leeuwen opschonen van 10-12 uur. Voor alle spullen, dus afvalgrijper, zakken, handschoenen, hesje, wordt gezorgd.
We sluiten samen af met drinken en wat lekkers op het Rector Boostplein.

Nieuwsbrief februari 2022

Lees hier onze Nieuwsbrief van februari 2022 + addendum

Projectplan VVN-Roermond over verkeersveiligheid in Leeuwen

Verkeersveiligheid is één van de belangrijkste voorwaarden voor een leefbare omgeving. VVN Roermond brengt met buurt en wijkvertegenwoordigers de verkeersproblematieken in hun omgeving in beeld en voorziet die van adviezen.

Zo is het Projectplan Leeuwen tot stand gekomen.

Het geeft aan welke verkeersveiligheidsknelpunten er in de kern Leeuwen (al meerdere jaren) spelen en op welke wijze bewoners denken hierin een oplossing te zien, die steun kan krijgen van VVN Roermond.

Bevindingen:

  • De kern Leeuwen heeft in totaal maar drie ontsluitingswegen. Twee zijn dusdanig belangrijk dat daar meer onveiligheid wordt ervaren;
  • Grenzend aan bedrijventerreinen, veroorzaakt veel doorgaand vrachtverkeer door de erftoegangswegen in Leeuwen;
  • In het verleden is een vrachtwagen verbod voor doorgaand vrachtverkeer ingesteld dit wordt massaal genegeerd;
  • In de dorpskern wordt door veel verkeer (gevoelsmatig) te hard gereden;
  • Verkeerstelling geeft duiding aan de problematiek.

Op basis van de analyse van VVN-Roermond zijn mogelijke oplossingsprincipes opgesteld die aan de gemeente worden voorgelegd. De oplossingen zijn met kleine ingrepen op te lossen waarmee de verkeersveiligheid Leeuwen zowel subjectief als objectief kan toenemen.

VVN Roermond heeft het projectplan voorgelegd een VVN Limburg en die ondersteunen het opgesteld plan.

Brief Zevenellen Buggenum

Aan: inwoners van Leeuwen en omgeving (Klik hier voor de pdf-versie)

Betreft: Afvalverwerking Zevenellen Buggenum

Datum: 15 januari 2022

Geachte inwoners van Leeuwen en omgeving,

Hierbij willen wij u informeren over de ontwikkelingen op het Zevenellen terrein in Buggenum die ongetwijfeld invloed gaan hebben op ons dorp en op de wijde omgeving.

Op dit moment worden voor de vestiging van bedrijven op het Zevenellen terrein in stilte diverse vergunningen verleend en andere zijn in voorbereiding.

Er zijn al vergunningen verleend voor mestverwerking en voor de opslag en overslag van oude metalen. Ook voor de opslag en verwerking van 400.000 ton bedorven veevoer en levensmiddelenafval, duizenden tonnen oliën en (frituur)vetten, is een eerste vergunning afgegeven. Nu nog voor slechts 13 silo’s, maar in totaal zijn er 69 silo’s gepland!

Verder is er een biomassacentrale in voorbereiding die 1.000.000 ton varkensdrijfmest en vervuild rioolslib alsook honderdduizenden tonnen groen- en groenteafval gaat verwerken.

Energiebedrijf RWE is voornemens om in de nabije toekomst op het Zevenellen terrein kunststof afval van 8 miljoen huishoudens (Nederland heeft er ongeveer 7 miljoen, dus er wordt ook afval uit het buitenland gehaald) te gaan verzamelen, te wassen met Maaswater en te drogen en te vermalen tot korrels als brandstofvoorziening voor Chemelot in Geleen. Naast ruimte voor de verwerking is ook een enorme opslag op Zevenellen nodig om de Chemelot fabriek continue van grondstof te voorzien.

Zevenellen wordt zo een hotspot van afvalverwerkende industrie met als doel het produceren van groene energie en CO2 reductie. Helaas zijn de productieprocessen die toegepast worden om deze groene energie te maken verre van groen en kosten ze tijdens de productie in de meeste gevallen meer energie dan dat ze later gaan opbrengen en leveren ze veel overlast voor de omgeving. Een wassen neus dus waarvan alleen de ondernemers zelf wijzer worden door het opstrijken van grote bedragen subsidies!

De vergunningen van al deze activiteiten worden verleend door de gemeente Leudal. De betreffende ambtenaren hebben het mandaat om de handtekening van Burgemeester en Wethouders te zetten onder alle vergunningen die passen binnen het bestemmingsplan. Omdat de regels van het bestemmingsplan zo ruim zijn, worden alle vergunningaanvragen goedgekeurd.

Het Zevenellen terrein lijkt  door deze gang van zaken niet hoog op de agenda van het college van B&W en de gemeenteraad van Leudal te staan. Realiseren zij zich welke dreiging Leudal en omgeving boven het hoofd hangt? Ze wekken sterk de indruk dat dit niet het geval is.

De gemeente Roermond neemt in dit geheel vooral een afwachtende houding aan.

Wij hebben de indruk dat de Provincie Limburg enkel vanuit het belang van de ondernemers opereert. De Provincie  ondersteunt deze met grote  subsidiebedragen en helpt bij het omzeilen van wettelijke verplichtingen zoals het uitvoeren van een M.E.R. rapportage. De Provincie faciliteert en financiert, maar is straks ook verantwoordelijk voor controles en sanctionering en lijkt daardoor een dubbele pet op te hebben.

Zowel gemeente Leudal als Provincie Limburg lijken geen oog te hebben voor de belangen van burgers en omgeving!

Wat betekent dit alles?

Midden-Limburg krijgt de grootste afvalhoop van Europa.

De voordelen hiervan worden buiten deze omgeving genoten door onder meer Chemelot in Geleen, grootschalige varkensbedrijven in Noord-Limburg en Noord Brabant, afvalverwerkers van heel Nederland en delen van België en Duitsland.

Heel Midden-Limburg gaat de nadelen ervaren want de impact voor de omgeving rondom Zevenellen zal enorm groot zijn. Leeuwen krijgt de afvalhoop op 2000 meter van de bebouwing voor de deur. Wij als inwoners gaan de stank van deze gigantische afvalverwerkers ervaren.

Oproep: Op dit moment coördineert Dorpsraad Buggenum drie juridische processen tegen reeds verleende vergunningen waartegen diverse inwoners bezwaar hebben aangetekend. Bij één daarvan zijn inmiddels ook inwoners van Leeuwen en de Weerd aangesloten.

Stap voor stap ontstaat in de regio een intensieve samenwerking zodat wij niet alleen staan. Het is ook hard nodig dat er een grote tegenbeweging gaat ontstaan, een groep mensen die zich inzet voor behoud van de leefbaarheid van Midden Limburg.

We hopen dat u ons steunt wanneer we een beroep op u doen. U kunt ons nu al helpen door deze informatie te verspreiden.  We publiceren deze ook op de websites en facebookpagina’s van Dorpscomité Leeuwen en Dorpsraad Buggenum. Hopelijk gaat u deze zoveel mogelijk delen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer Ger Brouns, coördinator werkgroep milieu van de dorpsraad Buggenum tel. nr. 06 20608037.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpscomité Leeuwen,

Charlotte van Dijk, voorzitter a.i.

Elly Joosten, penningmeester

Namens Dorpsraad Buggenum,

Marie-José Baur, voorzitter

Ger Brouns, coördinator werkgroep milieu.